В ХПЛЗТ вирішення складних питань виховної роботи та запровадження інноваційних форм з даного напрямку забезпечується на основі створення системно-діяльнісного середовища формування соціального досвіду особистості. Мета створення середовища — створення умов для здобувача освіти З(ПТ)О, які б сприяли швидкій адаптації до умов життя, а саме бути готовим та здатним виконувати всі об’єктивні соціальні ролі в суспільстві. Інноваційна вихована робота базується на системності та на формуванні гармонійно розвинутої особистості, яка здатна виконувати усі функції в соціумі.

Основні напрямки інноваційного виховного середовища базуються на регулюванні викладачами виховання в учнів об’єктивної системи соціальних ролей:

Педагогічному працівнику для успішної побудови виховання учнів в позаурочний час необхідно знати і здійснювати систему видів людської діяльності, які відповідають об’єктивній природі людини як особистості і її об’єктивної потреби в оволодінні людською культурою, яка необхідна для виконання усіх соціальних ролей. Такими видами людської діяльності у виховній системі ХПЛЗТ виокремлено:

Нині в Україні розгортається процес змін, що мають на меті всебічне забезпечення інтересів людини, сприяння її прагненню жити й творити в гармонії зі своїми духовними цінностями, суспільством, природою. Спираючись на цей підхід, Україні потрібно забезпечити цілісну політику гуманітарного розвитку, адекватну модернізації суспільства в межах загальноєвропейських тенденцій.

Саме на цій підставі, система виховної роботи в ХПЛЗТ має ґрунтуватися на нормативних положеннях: Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, що проголошують забезпечення загальнолюдських цінностей свободи, рівності та солідарності. Поряд з цим, вона має враховувати загальнонаціональні цінності українського суспільства, такі як: формування спільної ідентичності, політична стабільність, толерантність, відповідальність, соціальна справедливість, захист прав людини, дитини тощо.